Dokumenti

Teritorijalizacija prostora koji je zauzimao Varaždinski generalat odnosno Slavonska vojna krajina (granica) tj. nastajanje razgraničenja i zaokruženog teritorija išlo je zajedno s odredbom o važenju Vlaških statuta ("Statuta Valachorum") 1630. koje su doseljeni Vlasi dobili od vladara. Dotad Varaždinski generalat nije bio razgraničeno područje. Godine 1578. bile su ustanovljene samo utvrde koje su trebale pripasti Varaždinskom generalatu, no druge mjere nisu bile provedene. Objavljivanje Vlaških statuta i s time povezano izuzeće Vlaha od vlastelinske jurisdikcije i jurisdikcije dvorske komore stvorili su postupno prilično jasno ocrtan i oblikovan teritorij Vojne krajine. Egzaktno područje važenja Vlaških statuta nije bilo utvrđeno, a može se vidjeti da su oni važili za svako selo Vlaha između područja koje su zauzimale rijeke Sava i Drava.

Statuta Valachorum (prijevod)
Statuta Valachorum je dokument koji je raščlanjen na članke a govori o; poglavarstvima, sudovanju, posjedovanju imovine, privatnim i javnim krivičnim djelima, vojnim poslovima.

Statuta Valachorum (original)
Originalan dokument na latinskom jeziku.

Prevodi privilegija s latinskog jezika na srpski
Leopoldove privilegije i pisma Arseniju III. Čarnojeviću